Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2014

ikeepforgetting
13:46
Chcę od razu wielkiej miłości, chcę zakochać się jak nasi dziadkowie robili to przed laty. Raz i na zawsze. Nie chcę zmieniać chłopaków i mieć ich trzech, trzynastu czy pięćdziesięciu. 
Chce jednego mężczyzny na zawsze, według mnie jest to prawdziwsze.
   Bo to jest jak z węchem, gdy wąchasz zbyt wiele perfum przestajesz czuć cokolwiek. Z miłością może być podobnie, gdy zbyt wiele razy zadowolisz się jakimś marnym zamiennikiem uczucia, możesz stracić poczucie prawdziwej miłości i przegapić tego jedynego, który może dać ci prawdziwe szczęście i spełnienie.

ikeepforgetting
13:45
4955 6b6e
ikeepforgetting
13:42
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
ikeepforgetting
13:41
P.S. Oddychaj tlenem a nie wspomnieniami. 
I nie obracaj się. Nie obracaj.

Reposted bypipaschokoladehimmel3freyaDemilpalabrassweaterWeatherrpuella13superkalifragalistodekspialitycznie-

November 28 2013

ikeepforgetting
22:22
"Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi."
Reposted bymarthaska marthaska
ikeepforgetting
22:19
"(..) nie ma niczego bardziej przygnębiającego dla człowieka niż przywyknąć do bycia niekochanym, wziąć to za stan naturalny, oczywisty, za regułę, potwierdzaną czasem wyjątkami."
Reposted bymuerto muerto
ikeepforgetting
22:18
(...) nigdy nikomu nie powiem "za moich czasów", bo żaden czas nie był mój, nawet kiedy go miałem.
ikeepforgetting
22:16
"I to wszystko to jest nic - bo ja już ciebie nie znam. A więc to mi niepotrzebne już. Niepotrzebne żadne zdarzenia, powitania, pożegnania, słowa. Tramwaje i sklepy. I deszcz, i bieganie tymi ulicami po deszczu. To wszystko wcale nie musi być takie ważne. Można to zgubić jednego dnia, zamknąć jednym słowem."
Reposted bymuerto muerto
ikeepforgetting
22:12
Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga długiego czasu. Czas i tak upłynie.
Reposted bytranscytozabet91
ikeepforgetting
22:12
Był koniec listopada, czas, w którym wszyscy zgadzamy się na ogół na doznawanie smutku.
ikeepforgetting
22:09

Z uniesień pozostało mi uniesienie brwi, ze wzruszeń - wzruszenie ramion.

September 16 2013

ikeepforgetting
15:23
Czasem wchodzi się drugi raz do tej samej rzeki. Ale wtedy masz już pewność, że nie utoniesz, bo na plecach niesiesz koło ratunkowe zwane doświadczeniem
ikeepforgetting
14:42
5786 7cec
Char <3
ikeepforgetting
14:30
3049 e102
ikeepforgetting
14:24
Zaw­sze chce­my na­dać ja­kieś imię naszej samotności.
Reposted byMaDeeWorrld MaDeeWorrld
ikeepforgetting
14:23

Człowiek to problem, którego rozwiązanie można znaleźć jedynie w innym człowieku.
ikeepforgetting
13:35
ikeepforgetting
13:33
1495 09ce 500
ikeepforgetting
12:54
-Wiesz że jes­teś jak bu­merang?Wiesz jak trud­no było o To­bie za­pom­nieć? Wiesz jak było mi­jać cię na ko­rytarzu bez słowa? Wiesz jak faj­nie było płakać codzien­nie przez długi ok­res? Wiesz że z cza­sem na­wet łzy stają się słod­kie? Wiesz jak trud­no było za­pom­nieć i każde­go dnia mu­siałam wy­mieniać Two­je wa­dy żeby uświado­mić so­bie że jes­teś straszny, że nie pa­sowa­liśmy, że są lep­si ale po­mimo tak wielu wad i tak coś we mnie mówiło że okłamuję samą siebie ! Za­pom­niałam, zam­knęłam wszys­tkie myśli gdzieś w za­kamar­kach mo­jego umysłu i ser­ca, a te­raz wra­casz i wszys­tko wra­ca...uczu­cia wypływają na po­wie­rzchnię i mam głupią nadzieję że może być cu­dow­nie..
— Mój ulubiony :))))

September 15 2013

ikeepforgetting
14:17
Cza­sem mam ochotę się do Ciebie przy­tulić i nic nie mogę z tym zro­bić!Chcę utonąć i poczuć się jak kiedyś może jes­tem jeszcze za­kocha­na? Ja­kimiś resztka­mi bez­nadziej­nej miłości i mówię ci to wszyt­ko cho­ciaż to nie ma sen­su,ale le­piej żebym żałowała że to na­pisałam niż że nic z tym nie zro­biłam i pa­miętaj że jak będziesz miał ja­kiś prob­lem to masz mnie! Zaw­sze miałeś, zaw­sze byłam jeśli te­go pot­rze­bowałeś! Jes­teś pier­wszym i je­dynym fa­cetem w którym się nap­rawdę za­kochałam i na­wet two­je wa­dy przes­ta­wały mieć znacze­nie, jes­teś jed­nym o którym nie mogę za­pom­nieć. I cho­ciaż wciąż ra­nisz to przy­ciągasz... Pot­rze­buję Ciebie .. Chciałabym wie­dzieć że jes­tem dla Ciebie cho­ciaż w połowie tak ważna jak ty dla mnie. Bra­kuje mi Ciebie ! Ale co by nie było pa­miętaj że jes­teś wspa­niały, nie pod­da­waj się nig­dy i więcej pew­ności w siebie i więcej spon­ta­niczności.. to cześć, bądź szczęśli­wy ..
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl